Звіт директора

Цап Світлани Іванівни

про діяльність на посаді за 2016- 2017 навчальний рік

(16.06.2017р.)

Звіт

директора Рокитнянської ЗОШ І-ІІ ступенів № 5

Маніленко Інни Володимирівни

про діяльність на посаді за 2015 – 2016 навчальний рік

(08.06.2016 року)

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 року №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, загальношкільним батьківським комітетом, піклувальною радою та радою закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України про освіту, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Рокитнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №5 є комунальною власністю Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Рокитнянської районної державної адміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи пристосована, прийнята в експлуатацію у 1996 році. У 2015-2016 навчальному році у школі працювало 22 педагогічних працівників (з них – 4 сумісники, 2 - у декретній відпустці). Освітній рівень педагогів: вища освіта - 19, середня спеціальна – 2, бакалавр - 1.

Школа обслуговує мікрорайон селища Рокитне. Список дітей мікрорайону закладу поновлено у травні 2015 року. У 2014-2015 навчальному році в закладі навчалося 122 дитини (на кінець року). Зі школи в поточному навчальному році випущено 15 учнів 9 класу. В 1 класі у 2015-2016 навчальному році навчатиметься 16 учнів. Загальна кількість учнів становитиме – 123. Середня наповнюваність класів становить 13 учнів.

Кадрове забезпечення

Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. У 2014-2015 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. У декретній відпустці перебуває вчитель іноземної мови Ткаченко О.В., на її місце за строковою угодою тимчасово прийнята Семенюта К.С.; вихователь ГПД Новіцька Т.С., на її місце за строковою угодою тимчасово прийнята Крамар Г.Ф. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому необхідним є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Тому всі педагоги школи пройшли навчання за програмою Іntel «Навчання для майбутнього».

По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: «Старших вчителів – 3 (14 %) , «Відмінників освіти» – 2 (9 %),

- вища категорія – 14 (64 %)

- «Спеціаліст І категорії – 3 (14%)

- «Спеціаліст ІІ категорії – 1 (4 %)

- «Спеціаліст» - 4 (18 %)

Забезпечення обов’язковою освітою

Школа планує свою діяльність відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної державної програми «Освіта», державної програми «Вчитель», Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів загальної середньої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, обласних освітніх програм. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- Статут школи, зареєстрований 27.06.2012 року за №13451050002000133;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу, протокол № 1 від 29.08.2014 року;

- двостороння колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом , укладена 18.01.2011 року.

Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. За педагогічними працівниками школи згідно наказу, який видається щорічно, закріплені вулиці мікрорайону школи. Щорічно вчителями школи складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

Всі учні школи внесені до алфавітної книги, на кожного заведена особова справа. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» було організовано індивідуальне навчання для 1 учениці.

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря, а також на 1 день дозволяється записка від батьків. Допомогу у контролі відвідування навчальних занять, особливо дітьми, схильними до правопорушень, надавала соціальний педагог Шарамко М.Є.

Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення. Свідченням цього є такі результати:

1-4 класи : пропущено 678 днів (8 %), на 1 учня 13 днів.

5-9 класи : пропущено 2059 днів (18 %) на 1 учня 29 днів.

В цілому пропущено за рік – 2737 днів.Відвідування в ІІ семестрі (1586 днів) гірше ніж у І семестрі (1151 день). Найбільше пропусків у 7,8, 9 класах (1459 днів за рік).

Методична робота

У 2014-2015 навчальному році методична робота в закладі здійснювалась відповідно до рекомендацій щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти, Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН № 930 від 06.10.2010, наказу відділу освіти №385 від 28.08.2013 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами», а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 02.09.2013 року № 118 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 навчальному році».

Педагогічний колектив працював над першим (теоретичним) етапом реалізації науково-методичної проблеми «Упровадження новітніх технологій навчання та виховання школярів».

Методична робота в закладі проводилась відповідно до плану роботи методичного кабінету на навчальний рік та реалізовувалася в різних формах: колективних, групових та індивідуальних (семінари-практикуми, засідання «круглих столів», психолого-педагогічні читання, наради, консультації, предметні тижні, самоосвіта).

З метою реалізації названої проблеми в структурі методичної ро­боти було передбачено організацію роботи таких підрозділів:

- методичної ради школи;

- психолого-педагогічного семінару;

- педагогічних читань;

- методичних об'єднань;

- школи методичної підтримки молодого вчителя;

У школі працювало 4 методичних об'єднання: естетично-гуманітарного, природничо-математичного, вчителів та вихователів початкових класів, класних керівників.

Методичні об'єднання організовували та проводили предметні тижні, тижні педагогічної майстерності, відкриті уроки з використанням комп’ютерних технологій.

Протягом року вчителями школи були підготовлені і проведені відкриті позакласні заходи в межах предметних тижнів тощо.

Значна увага приділялася роботі з обдарованими учнями. Ця робота спрямовувалась на досягнення високих результатів. З ме­тою виявлення обдарованих дітей проводилась психологічна діагностика, анкетування, робота зі ство­рення банку даних з урахуванням типів обдарованості, оформлялись індивідуальні картки обдарованих та здібних учнів, вівся моніторинг участі учнів у предметних олімпіадах та різних конкурсах.

Була організована робота ансамбля «Україночка» та гуртків «Юних конструкторів приладів радіоелектроніки», «Крою та шиття», «Початкового технічного моделювання», студія «Декоративного розпису», самоосвітня діяльність учнів: реферати, доповіді, виступи, робота над проектами, підготовка до олімпіад та конкурсів, робота в мережі Інтернет, проведення консультацій.

В цілому результати участі в олімпіадах та конкурсах свідчать про те, що в школі покращилася робота з обдарованими учнями.

Вчителі-початківці в рамках роботи школи методичної підтримкимолодого вчителямали змогу підвищити свій методичний рівень, приймаючи участь у таких формах роботи:

- круглий стіл «Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі»;

- практикум «Планування різних етапів роботи на уроках»;

- лекція «Психологічні основи навчання обдарованих і здібних дітей»;

- практикум «Методика виявлення обдарованих дітей»;

- круглий стіл «Психологічні особливості учнів різного віку і врахування їх індивідуальних особливостей при плануванні і проведенні уроків»;

- тренінг «Мій оригінальний початок уроку».

Заступником з НВР був складений графік взаємовідвідування уроків, за молодим спеціалістом закріплено наставника.

У ході реалізації плану методичної роботи адміністрацією школи проводились індивідуальні методичні консультації, оперативні мето­дичні наради, огляди новинок педагогічної літератури.

З метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення уроків і позакласних заходів у школі прово­дилися такі предметні тижні:

- тиждень української мови та літератури;

- тиждень світової літератури;

- тиждень математики та інформатики;

- тиждень біології;

- тиждень трудового навчання;

- тиждень історії та правознавства;

- тиждень іноземної мови;

- тиждень основ здоров’я.

З метою активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання учнів проведено атестацію педагогічних працівників: вчителя математики і фізики Обідовської О.М. (на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший вчитель»). Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності цього вчителя, результатів його діяльності, вивчалася система роботи, узагальнювався досвід.

Вчителями початкових класів Мовчан Л.М. та Сміленко Л.В. в складі творчої групи вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл Рокитнянської районної державної адміністрації був складений рукопис навчального розроблений дита видання «Каліграфічні хвилинки з творчими завданнями для учнів 2 класу».

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Аналіз підсумків поточного навчального року дає підстави зробити висновок, що методична робота в закладі є системною і результативною, а рівень фахової майстерності педагогів зріс, але є питання, над якими потрібно працювати в майбутньому:

- інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- недостатня активність педагогів закладу у роботі міських і обласних структурах методичної роботи;

- активізація роботи по вивченню, узагальненню і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів школи;

- організація системної роботи зі здібними і обдарованими дітьми та з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Відповідно до результатів педагогічного аналізу методична робота закладу у 2014-2015 навчальному році повинна бути спрямована на:

- практичну спрямованість творчих досягнень педагогічних працівників закладу;

- глибоке вивчення перспективного досвіду кращих педагогів сучасності з метою практичної реалізації в нашій школі;

- забезпечення системності і послідовності проходження педагогами всіх етапів самоосвіти;

- застосування методів і форм роботи компетентісного та особистісно-орієнтованого підходу до педагогів і учнів;

- створення ситуації успіху в шкільному колективі;

- створення умов для максимального розкриття інтелектуального потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу;

- підвищення показників результативності навчально-виховного процесу, культури поведінки та спілкування .

У 2014-2015 н.р. педагогічний колектив продовжить працювати над ІІ етапом науково-методичної проблеми «Упровадження новітніх технологій навчання та виховання школярів».

Результативність навчально-виховного процесу

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. За результатами 2014-2015 навчального року закінчили школу з навчальними досягненнями високого рівня 15 учнів, що становить 12 % від загальної кількості: 2-4 класи – 8 учнів, 5-8 класи – 7 учнів. Початковий рівень навчальних досягнень має 1 учень.

У травні був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів:

- високий рівень успішності мають - 16 учнів (13 %);

- достатній рівень - 71 учень (58 %);

- середній рівень - 23 учнів (19 %);

- початковий рівень – 1 учень (10 %).

У порівнянні з 2013-2014 навчальним роком кількість учнів із високим рівнем залишилась незмінною, з достатнім рівнем збільшилась та зменшилась кількість учнів з середнім та початковим рівнем.

У школі проведено контрольні зрізи з предметів інваріантної складової навчального плану, в програмах яких передбачені обов’язкові контрольні роботи, зроблено порівняльний аналіз їх результатів та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з конкретного предмета (згідно з планом роботи школи). Даний аналіз підтверджує відповідність рівня знань учнів і їх оцінок, що свідчить про об'єктивну оцінку вчителями навчальних досягнень учнів, а також рівень володіння ними критеріями оцінювання, володіння методикою розробки змістовних матеріалів для тематичної атестації, використання відповідних збірників тематичного оцінювання, відповідність тематичних та семестрових оцінок результатам опанування учнем матеріалу теми.

Документація школи (фіксація рівня навчальних досягнень учнів у класних журналах, особових справах) ведеться з дотриманням єдиного мовного режиму.

Систематично проводиться перевірка стану ведення учнівських зошитів, щоденників (результати перевірки узагальнено в довідках і наказах).

Практичні, лабораторні, самостійні роботи проводяться згідно з навчальними програмами та оцінюються згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів і враховуються при тематичному оцінюванні.

У закладі приділяється увага інноваційній діяльності:

- впроваджуються інтерактивні форми та методи навчання;

- впроваджуються інноваційні технології в управлінську діяльність та навчально-виховний процес;

- 2 клас працював за новим Державним стандартом початкової загальної освіти;

- 1 та 3 класи за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом « Росток».

З варіативної складової відведені години на індивідуальні та групові заняття; на вивчення курсів за вибором: «Видатні постаті України середини XVI-XVIII ст.», «Основи християнської етики», «Живи за правилами», «Вчимося бути громадянами», «Уроки стійкого розвитку», «Міфологія», «Синтаксис складного речення», Стежками козацької звитяги», «Розмаїття релігій та культур світу», «Етика – духовні засади»; факультативів: «Цікава орфографія» та інші.

У 2014-2015 навчальному році проходили Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін. Учасниками II етапу стали 20 учнів 6-9 класів. Призером II етапу стали 4 учні, переможцем не став жодний учень школи. В порівнянні з 2013-2014 навчальним роком кількість призових місць з олімпіад зменшилась. Немає жодного призового загальнокомандного місця. Це свідчить про недостатню роботу вчителів з обдарованими учнями.

У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рокитнянського НТУ МАН України була представлена 1 робота, яка зайняла призове місце. Проте науково-дослідницький потенціал учнів також використаний не повністю, як і потенціал учительський. У новому навчальному році слід ширше представити роботи.

У І етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка взяли участь 9 учнів, у II етапі - 3. Учениця 7 класу Вдовенко А. отримала II місце (вчитель Литвин С.О.), учениця 9 класу Борзак Ю. отримала IІI місце (вчитель Пустовіт С.В.).

У І етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика взяли участь 20 учнів, у II етапі - 3 . Учениця 3 класу Дяденко А. отримала I місце (вчитель Сміленко Л.В.), учениця 6 класу Куліш А. та 9 класу Борзак Ю. отримали IІ місце (вчитель Пустовіт С.В.).

Учні школи протягом 2014-2015 року брали активну участь у конкурсах:

№ з/п Назва конкурса Клас Прізвище та ініціали учня Призове місце Керівник
1 Неосяжна моя Україно 3 Коваленко Андрій ІІІ Коваленко О.С.
2 Олімпійський день 8-10 Збірна команда ІІ Литвин Л.М.
3 Кенгуру Всеукраїнський Міжнародний 1-6 5-9 17 7 Відмінний (4), добрий (13) Відмінний (1), добрий (2) Обідовська О.М.
4 Колосок осінній 1-8 15 Золотий Ждан Е.Ф.
5 Колосок весняний 1-8 15 Срібний Ждан Е.Ф.
6 Молоде покоління за безпеку дорожнього руху 3 7 Коваленко Андрій Вдовенко Анна І ІІ Гнатюк О.В. Соловей Л.І.
7 Калиновий дзвін 6 Ансамбль «Україночка» ІІ Цимбал Т.М.
8 Новорічна композиція 3 Коваленко Андрій І Коваленко О.С, Гнатюк О.В.
9 Скарби рідного краю 3 Коваленко Андрій І Гнатюк О.В.
10 Український сувенір 2 Колективна робота ІІІ Коваленко О.С.
11 Наш пошук і творчість, тобі Україно! 5 Колективна робота І Бурлаков А.Ф.
12 Початкове технічне моделювання 2 Коваленко Кирило І Коваленко О.С.
13 Геліантус 8 3 Добрий Ждан Е.Ф.

Виховна та позакласна робота

Метою виховної роботи навчального закладу було: національно-патріотичне виховання як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишаються забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

В школі діють організації учнівського самоврядування «Країна веселкова» (1-4 класи) та Шкільний парламент (5-11 класи). Головний напрямок роботи - стимулювання вільного розвитку особистості та виховання громадянина України - носія національних цінностей та загальнолюдських надбань.

Пожвавленню виховної роботи сприяли заходи методичного й організаційного напряму, зокрема засідання педагогічної ради, загальношкільного батьківського комітету.

Активною була співпраця школи і ЦДЮТ. На базі школи працювали 4 гуртки.

На достатньому рівні є спортивно-масова робота. По рейтингу школа займає 3 місце серед шкіл І-ІІ ступенів.

Активізувалася робота з чергування класів – це 7-9 класи. Але ця робота поставлена не на належному рівні, тому що і звіти про чергування і висвітлення результатів чергування не були систематичними і якісними. Це питання має стати одним з основних в роботі учнівського самоврядування. Протягом 2014–2015 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

- свято Першого дзвоника;

- тиждень фізкультури та спорту;

- свято квітів;

- День вчителя;

- акції «Їм потрібна наша допомога» (до Дня інвалідів). «Серце до серця», «Милосердя», «Посади своє дерево»;

- Рейди «Школа – територія без тютюнопаління», «Канікули», «Дозвілля», «Урок»;

- свято « Осінній бал» ;

- Новорічні свята;

- конкурси малюнків та творів «Маленький українець», «Я- Київщини гордість і надія»;

- тиждень вшанування пам’яті Тараса Шевченка;

- День Святого Валентина;

- Свято Останнього дзвоника;

- Свято Букваря;

- Випускні вечори.

Силами активістів самоврядування, під керівництвом педагога-організатора Соловей Л.І. та при допомозі вчителів, класних керівників було організовано щоденну перевірку стану чергування по класах, рейди «Шкільна форма», «Увага, урок!», проведено конкурси стіннівок на профорієнтаційну тематику, шкільні вечори відпочинку. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався на шкільному стенді самоврядування. Потрібно налагодити роботу по звітуванню голів комісій учнівської ради. Потрібно продумати за якими критеріями оцінювати класні колективи, щоб мати змогу в кінці навчального року оцінити роботу в номінації «Клас року».

Правовиховна робота

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні класні години;

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- уроки правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- батьківські лекторії;

- відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи Шарамко М.Є. регулярно і ефективно проводяться бесіди та діагностичні дослідження з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. За рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.

У школі працювала лекторська група «Юних правознавців» під керівництвом вчителя Маніленко І.В. Учасниками цієї групи були прочитані ряд лекцій по класах.

Контрольно-аналітична діяльність

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

Класно-узагальнюючий контроль:

- адаптація учнів 1 класу до навчання в школі І ступеня;

- підготовка учнів до проходження державної підсумкової атестації учнями 4 класу;

- виконання вимог з наступності у 5 класі;

- ступінь навченості та готовності учнів 9 класу до проходження ДПА.

Вивчення стану викладання предметів:

- математика;

- географія;

- біологія;

- світова література;

- робота ГПД.

Оперативний контроль

- стан ведення поурочних планів;

- організація та проведення пошуково-дослідницької роботи учнів;

- виконання навчальних планів і програм;

- стан роботи гуртків, курсів за вибором, факультативів;

- дотримання норм санітарно-гігієнічного режиму;

- стан ведення щоденників;

- стан ведення класних журналів 1-9 класів;

- організація гарячого харчування учнів;

- стан ведення документації з охорони праці; - стан ведення зошитів учнями початкових класів;

- виконання санітарно-гігієнічних вимог забезпечення навчально-виховного процесу;

- сформованість мовленнєвих навичок учнів 1-4 класів;

- відвідування учнями навчальних занять;

- виконання Законів України «Про освіту», « Про загальну се­редню освіту»;

- стан індивідуального навчання;

- організація учнівського самоврядування;

- робота з обдарованими учнями.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

- виставки книг;

- бесіди по збереженню підручників;

- поповнення бібліотеки подарунковими книгами;

- проведення рейдів «Живи, книго!».

Загальний фонд бібліотеки на кінець навчального року становить – 5371 книга, із них: художня література – 1173 книги; підручники – 4198 книга.

В закладі на належному рівні організована робота психологічної та соціальної служби (Шарамко М.Є.), яка разом з адміністрацією надає відповідну допомогу класним керівникам вчителям та учням.

В школі працює медсестра, що обслуговує не тільки учнів а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів.

Щорічно після закінчення навчального року починає працювати пришкільний табір відпочинку для учнів 1-4 класів. Користуючись нагодою, хочу подякувати начальнику табору Литвину Л.М., вчителям, вихователям та обслуговуючому персоналу.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 8 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально - незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

- дітей-інвалідів - 1;

- диспансерний облік-122;

- спецгрупа – 8;

- дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 117;

- сім ї, що опинилися в складних життєвих обставинах - 0;

- неповних сімей – 30, в них 42 дітей;

- багатодітних – 8, в них – 30 дітей.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав, відпочинок у пришкільному дитячому таборі (25 учнів).

Профорієнтаційна робота

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом «Про освіту». Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; практичний психолог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9 класу у лютому 2014 року було проведено діагностування за методикою Голанда, яка є важливим та дуже корисним етапом профорієнтаційної роботи. Методика виявляє не тільки професійний тип особливості, але її характерологічні властивості, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності. Також батькам випускників 9 класу було запропоновано анкету, яка мала на меті дослідити побажання саме батьків. Також учні 9 класу були учасниками різних районних профорієнтаційних заходів.

Очевидно, що не тільки практичний психолог працює в даному напрямі. Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. Школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

У 2014-2015 навчальному році проведено 4 засідання шкільного батьківського комітету, 2 загальношкільних батьківських зборів, на яких з лекціями виступили директор та практичний психолог. Класні батьківські збори проходять 2 рази на семестр. На всіх зборах піднімаються ті питання, які є найбільш актуальними.

Хочу подякувати батькам за надання ї допомоги закладу.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Але специфіка нашого закладу така, що маємо медсестру на 2 шкільні приміщення. Щорічно на базі районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формується спеціальна медична група, а також уточнені списки учнів основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі районної лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи. Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

При плануванні роботи на наступний навчальний рік потрібно включити такі оздоровчі заходи як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями районної лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя, виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами інструктажів на ЗНВР.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В І семестрі не зафіксовано випадків травмування учнів, а в ІІ семестрі – 1. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи нетипова. Це бувше приміщення дитячого садочка «Лісова казка», побудоване у 1983 році. Незважаючи на зношеність будівлі, адміністрація школи разом з колективом вчителів, техпрацівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Бухгалтерією здійснюється оплата за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у задовільному стані, але при фінансовій можливості потребує капітальних ремонтів. Це величезні кошти, яких немає у бюджеті. В задовільному стані перебуває електромережа.

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютерний клас та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку. За рахунок батьківських коштів здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Велика подяка батькам за розуміння наших потреб, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам 1-9 класів.

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються техпрацівниками школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри та надвірний туалет. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

У школі проводиться робота щодо поповнення бібліотеки підручниками, художньою та методичною літературою. Забезпеченість підручниками станом на 01.09.2014 року: 1-4 класи 100%; 5-9 класи - 90%. Всі підручники, які використовуються, мають гриф МОН. Підручники, які вийшли з використання та застарілі за змістом, списані.

За минулий навчальний рік придбано літератури для бібліотеки:

- художньої - 11 примірників.

У закладі здійснюється підписка періодичних видань за кошти педагогічних працівників: 2014 рік - 13. Навчально-методичні матеріали для учнів ( підручники, посібники, додаткова література, робочі зошити, атласи, контурні карти, тощо), вміст яких відповідає нормативним документам, рекомендаціям МОН України, закуповуються за батьківські кошти.

Навчальний план виконано, варіативна складова реалізована повністю. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам.

Школа частково забезпечена необхідним навчальним обладнанням спортивної кімнати, посібниками, дидактичним матеріалом для кабінетів фізики, інформатики.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують його діяльність. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, сайтом КОІПОПК, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, нарад при директору, відповідних наказах по школі. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Для реалізації права громадян на участь в управлінні закладу, на формування пріоритетних напрямів розвитку школи, здійснення громадського контролю за роботою адміністрації та педагогічного колективу в закладі створені : рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет, які функціонують у тісній співпраці з адміністрацією та педагогічним колективом школи.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!

Пріоритетними напрямами у наступному навчальному році залишаються формування здорового способу життя, патріотичне, національне та громадянське виховання, зокрема оновлення роботи учнівського самоврядування, наповнення змістом роботи інтелектуального клубу, розширення мережі гуртків, удосконалення форм гурткової, позанавчальної роботи.

У 2015-2016 навчальному році у школі, виходячи з наслідків роботи закладу за минулий навчальний рік, керуючись законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти, Національною доктриною розвитку освіти педагогічний колектив ставить перед собою такі завдання:

- виконання програми розвитку школи на 2015-2020 роки;

- впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти та базової загальної середньої освіти;

- вдосконалення цілісної організаційної структури роботи з обдарованими
дітьми;

- підвищення навчальних досягнень учнів, підготовка їх до участі в
предметних олімпіадах;

- поліпшення виховної роботи з учнями, зменшення негативного впливу на них соціального середовища;

- залучення учнів до участі у конкурсах, турнірах, акціях тощо;

- створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний
процес; забезпечення стовідсоткового оволодіння такими знаннями усіх вчителів;

- формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного
оновлення знань, творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня);

- пропаганда досвіду роботи вчителів школи через періодичні видання;

- виховання духовно і фізично здорового покоління;

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого
залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного
процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу
життя учнівської молоді;

- забезпечення належної діяльності шкільної бібліотеки;

- використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення навчального
плану;

- розширення мережі гуртків;

- підвищення рівня спортивно-масової роботи.

Домінантним буде особистісно-зорієнтований підхід до навчання. Зусилля адміністрації будуть спрямовані на створення атмосфери співробітництва, взаємодопомоги, прояву ініціативи, творчого підходу, самостійності в роботі вчителів і учнів.

Дирекція закладу в тісному контакті із профкомом сприятимуть зростанню авторитету вчителя, престижності його предмета, покращенню умов його роботи, створюватимуть і підтримуватимуть в педколективі творчий мікроклімат, атмосферу чуйності і доброзичливості, вимогливості, сприятимуть подальшому втіленню в життя шкільного колективу демократичних засад, дбатимуть про перспективний розвиток закладу.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 381

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.